POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez:

MAŁGORZATA MACNIAK MM TRADE & CONSULTING

Ul.Wincentego Witosa 10

63-460 Skalmierzyce

NIP 6181945485

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest MAŁGORZATA MACNIAK MM TRADE & CONSULTING (dalej: Administrator)
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”. Oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez Administratora:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 7. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
 9. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 10 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@lavatre.com.
 11. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca namawia aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Sprzedawcy
 12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
 13. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 15. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 16. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 17. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe
 18. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 19. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 20. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
 21. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).